STADGAR - DET SVARTGULA HOCKEYHJÄRTAT:

1 kap Allmänna bestämmelser 

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva Insamling av medel för att stötta AIK Ishockey AB och/eller AIK Ishockey förening vid kontraktering av spelare och tränare i seniorlagen för Herr och Dam.

2 § Föreningens namn med mera
Föreningens fullständiga namn är Det Svartgula Hockeyhjärtat
Föreningens organisationsnummer är 802528–2024
Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms kommun. 

3 § Sammansättning, tillhörighet med mera
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. 

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul
Tvist mellan Föreningen och enskild medlem ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar Efter avdrag för avgifter i samband med avregistreringen oavkortat tillfalla AIK Ishockeyförening.

2 kap Föreningens medlemmar 

1 § Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

3 § Medlemsdeltagande i sammankomster
Medlem har rätt att delta i föreningens sammankomster. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i sammankomster eller uppvisning representerar medlem sin förening.

4 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat årsavgift två (2) månader efter förfallodatum, alt ej betalat månadsavgift på tre månader (3), får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 § Uteslutning med mera
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas.

3 kap Årsmöte 

1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c)  0–1 suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d)  Revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) Minst 2 och maximalt 4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

4 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen, För valbarhet krävs vidare att medlemmen varit medlem i minst ett år.

5 § Extra årsmöte
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor påkallar det.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

6 § Beslut och omröstning
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

7 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning 

1 § Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och 1–3 övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det valnomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av styrelsen utsedd revisor.

Revisorn ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4 övriga ledamöter.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden
Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler, 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut, 
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan, 
 • ansvara för och förvalta föreningens medel, 
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen, 
 • tillställa revisorn räkenskaper med mera enligt 5 kap. 1 §,  
 • förbereda årsmöte. 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.